phthalater

25. januar 2016

EU identificerer 291 skadelige stoffer i tekstiler

EU har netop afsluttet en offentlig høring om en eventuel begrænsning af farlige stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), som anvendes i tekstilvarer og tøj […]
20. januar 2015

EU foreslår tilføjelse af fire phthalater til RoHS 2-direktivet

Direktivet vil udvide de nuværende begrænsninger til at omfatte fire ftalater (BBP, DBP, DEHP og DIBP) i bilag II til RoHS 2. Disse phthalater klassificeres også […]
18. december 2014

REACH: 6 nye stoffer på kandidatlisten. 4 stoffer er revurderet.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) tilføjer seks nye særligt problematiske stoffer (SVHC) til kandidatlisten under REACH-forordningen (EF) 1907/2006. ECHA kandidatlisten indeholder nu 161 særligt problematiske stoffer. Ydermere […]